لیست اپلیکیشن ها

درصدگیر | محاسبه درصد آزمون نسخه: ١.٠
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠٢/١٠/٢۴
کارت‌بانک | ذخیره کارت‌های بانکی نسخه: ١.١.۴
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠٢/٠۴/٢٠
ذکرشمار (صلوات‌شمار) | شمارنده نسخه: ١.٠.٢
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠١/٠۵/٢۴
گوشیم چقدر شارژ داره؟ نسخه: ١.٠.٢
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠١/٠۵/٢١
صحت‌سنج | سنجش شماره‌های بانکی نسخه: ١.٠.٢
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠١/٠۵/١٨
کارت‌بان | ذخیره اطلاعات بانکی نسخه: ١.٣.٩
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠١/٠۵/٠۵
ساعت شطرنج (تایمر شطرنج) نسخه: ١.٢.٨
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠١/٠۴/٢٠
رمضان (ادعیه ماه مبارک رمضان) نسخه: ١.٠.٢
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠١/٠٢/٠٣
تبدیل اعداد (مبدل اعداد) نسخه: ١.٠
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠٠/١٠/١۵
دعای کمیل صوتی نسخه: ١.١.١٢
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠٠/٠٨/١٧
رکعت شمار نسخه: ١.٠
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠٠/٠٨/٠٧
زیارت عاشورا نسخه: ١.١.١٢
تاریخ انتشار نسخه: ١۴٠٠/٠۶/٢٩